Statut

Statut Fundacji Wspierania i Promocji Kultury i Sztuki
„Skrzydła Kultury”


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Wspierania i Promocji Kultury i Sztuki „Skrzydła Kultury”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Nazwa Fundacji, to Fundacja Wspierania i Promocji Kultury i Sztuki „Skrzydła Kultury”. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja „Skrzydła Kultury”.
 3. Fundacja została ustanowiona przez Izabelę Witwicką, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Paweł Walenta w kancelarii notarialnej w Pyskowicach, w dniu 23.03.2020r., Repertorium A nr 762/2020.

§ 2

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Gliwice.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Fundacja może współpracować z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
 4. Fundacja może współpracować z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.


Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Cele Fundacji obejmują zadania w zakresie:

 1. Wspierania rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechniania.
 2. Ułatwiania i zwiększania dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki, dóbr dziedzictwa narodowego.
 3. Rozwoju świadomości kulturowej oraz wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery osób twórczo uzdolnionych.
 4. Propagowania najwyższych wartości kultury polskiej i światowej.
 5. Otaczania opieką młodych talentów i artystów weteranów.
 6. Aktywizacji środowisk twórczych w celu realizacji przedsięwzięć kulturalnych.
 7. Promocji Polski jako obszaru atrakcyjnego kulturowo i turystycznie.
 8. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 9. Działalności charytatywnej.
 10. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 11. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
 12. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 13. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 14. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 15. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 16. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 17. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 18. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 19. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 20. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 21. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 22. Pomocy Polonii i Polakom za granicą.

§ 6

Fundacja realizuje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego, poprzez:

 1. Organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji realizujących cele Fundacji.
 2. Organizowanie koncertów, spektakli, widowisk, przedstawień, prezentacji i innych wydarzeń krajowych i międzynarodowych, realizujących cele Fundacji.
 3. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i finansowego wspierania twórców kultury i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i jej twórcom, a także prowadzenie w tym zakresie działalności własnej.
 4. Finansowanie wszelkich imprez artystycznych.


Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów.
 2. Dotacji, dofinansowań, subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 3. Zbiórek, aukcji, ofiarności publicznej.
 4. Odsetek i lokat bankowych.
 5. Majątku Fundacji.
 6. Odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 9

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.


Rozdział IV
Władze Fundacji

§ 10

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób – Prezesa i Wiceprezesa.
 3. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
 4. Skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora. W razie śmierci Fundatora, nowy Zarząd wybierany jest przez ustępujący Zarząd.
 5. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
 6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji.
  2. Sprawowanie pieczy i zarządzanie majątkiem Fundacji.
  3. Realizacja celów statutowych Fundacji.
  4. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
  5. Opracowywanie planu działalności Fundacji.
  6. Opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji.
  7. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
  8. Zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.
  9. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.

§ 12

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na minimum 7 dni przed terminem posiedzenia.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą jednomyślnych uchwał.
 4. Do ważności uchwały Zarządu obligatoryjna jest obecność Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 13

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania umów w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.


Rozdział V
Postanowienia Końcowe

§ 14

Zmian w Statucie Fundacji może dokonać Zarząd jednomyślną decyzją.

§ 15

Zabronione jest:

 1. Udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji, w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów, lub pracownicy, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego Ministra ds Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednogłośnie.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celi, które są celami statutowymi Fundacji.

Comments are closed.